Общо отчетно-изборно събрание на БФШК - 9 Януари 2016 от 14ч. -

Публикувана на: 08.12.2015, 18:35

УС на БФ Шотокан Карате–До свиква Общо Събрание на 09.01.2016 г. от 14 часа в сградата на Министерство на младежта и спорта
/Бул. „Васил Левски 75” залата на 5-тия етаж/ със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФШК през 2015 г.
а/ Финансов отчет
б/ Отчет за работата на спомагателните комисии:
2. Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате – До
3. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар
4. Проекто бюджет за 2016 г.
5. Назначаване и сключване на договори с треньорите на националния отбор и счетоводна фирма.
6. Назначаване и определяне състава на комисиите към БФШК
7. Избор на нов Управителен съвет.
8. Промяна за начина на представляване на БФШК от само „Заедно“ на „Заедно и Поотделно“.
9. Други

Във връзка с гореизложеното ви информирам, че:
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще се предоставят на разположение на членовете на БФШК
в седалището на сдружението най-късно до 04.01.2016 г.

Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.