ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФШК 18.02.2017

Публикувана на: 11.01.2017, 11:46

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на 18.02.2017 г. от 11.00 часа в гр.София, в сградата на ММС на бул."Васил Левски" № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на БФШК през 2016 г.

2. Финансов отчет за 2016 г.

3. Отчет за работата на спомагателните комисии

4. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар

5. Проекто бюджет за 2017 г.

6. Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате - До

7. Назначаване и сключване на договори с треньорите на националния отбор и счетоводна фирма.

8. Други

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

          Членовете - ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им преставители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

Александър Славков

Председател на БФШК

 

Лъчезар Ненов

Зам. Председател на БФШК