Общо събрание БФШК - 21 Януари 2018

Публикувана на: 21.12.2017, 16:20

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на 21.01.2018 г. от 11.00 часа в гр.София, в сградата на ММС на бул.”Васил Левски” № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на БФШК през 2017 г.

2. Финансов отчет за 2017 г.

3. Отчет на националния треньор на БФШК за 2017 г.

4. Отчет на главния треньор на БФШК за 2017 г.

5. Отчет за работата на спомагателните комисии за 2017 г.

6. Отчет на техническите направления към БФШК

7. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар

8. Проекто бюджет за 2018 г.

9. Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате – До

10. Назначаване и сключване на договори с треньорите на националния отбор и счетоводна фирма.

11. Други

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Писмени предложения по дейността на БФШК и въпроси по отчетите ще се приемат до 15 януари 2018 г. /понеделник/ на служебната електрона поща на БФШК /bfsk@karatebg.com/.

          Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им преставители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

 

Александър Славков

Председател на БФШК

 

Лъчезар Ненов

Зам. Председател на БФШК

 

Георги Георгиев

Член на УС и председател на ТК