Общо събрание на БФШК 19.1.2019 от 14ч.

Публикувана на: 18.12.2018, 22:29

Уважаеми Колеги, 


    Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на 19.01.2019 г. от 14.00 часа в гр.София, в сградата на ММС на бул.”Васил Левски” № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФШК през 2018 г.
2. Финансов отчет за 2018 г.
3. Отчет за работата на спомагателните комисии
4. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар
5. Проекто бюджет за 2019 г.
6. Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате – До
7. Назначаване и сключване на договори с треньорите на националния отбор и счетоводна фирма.
8. Разглеждане на предложение на УС за промяна на правилника за състезанията от ДСК, съобразено с международната федерация SKDUN
9. Други
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.
          Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице
/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице
/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица
/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:
- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.
Регистрацията на делегатите започва в 13.45 часа.
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.