Общо събрание на БФШК на 25.01.2020

Публикувана на: 23.12.2019, 14:09

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ - ДО, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 и чл.23 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на 25.01.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, в сградата на ММС на бул.”Васил Левски” № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на БФШК през 2019 г.

2. Финансов отчет за 2019 г.

3. Отчет за работата на спомагателните комисии и направленията 

4. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар

5. Проекто бюджет за 2020 г.

6. Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате – До

7. Назначаване и сключване на договори с треньорите на националния отбор, счетоводна фирма и избор на ПР фирма.

8. Избор на членове на комисии.  

9. Други

 

       Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

 

          Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им преставители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

Александър Славков

Председател на БФШК

 

Лъчезар Ненов

Зам. Председател на БФШК

 

Георги Георгиев

Член на УС