Извънредно Общо събрание на БФШК на 20.9.2020

Публикувана на: 19.08.2020, 15:47

 

П О К А Н А

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО, по своя инициатива, свиква Общо събрание на членовете на 20.09.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, в сградата на Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски", София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, баскетболна зала, при следния дневен ред:

 

1.      Приемане на актове по член 28, алинея 1 от Закона за физическото възпитание и спорта

2.      Промяна в устава

3.      Приемане и освобождаване на членове на БФ Шотокан Карате – До

4.      Други

 

       Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

 

          Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им преставители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

Александър Славков

Председател на БФШК

 

Лъчезар Ненов

Зам. Председател на БФШК

 

Георги Георгиев

Член на УС