Общо събрание на БФШК от 14ч.

Публикувана на: 17.01.2023, 17:16

П О К А Н А

 

   Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ ДО, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 и чл.23 от Устава на сдружението, свиква РЕДОВНО СЪБРАНИЕ на членовете на БФШК на 18.02.2023 г. от 14.00 часа в гр. София, в сградата на ММС на бул.”Васил Левски” № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на БФШК през 2022 г.

2. Финансов отчет за 2022 г.

3. Отчет на треньорите и работата на спомагателните комисии и направленията за 2022 г.   

4. Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар за 2023 г.

5. Проекто бюджет за 2023 г.

6. Приемане оценка за дейността на спортните клубове за спортно-състезателната през 2022 г.

7. Вземане на решение относно членство на клубове.

8. Други.

 

       Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представител с нотариално заверени пълномощни.

 

          Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им преставители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

- нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

Регистрацията на делегатите започва в 13.30 часа.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ  на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ – ДО Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 

Александър Славков

Председател на БФШК

 

Лъчезар Ненов

Зам. Председател на БФШК