Пояснение към Регистрация на клубовете по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Публикувана на: 14.12.2011, 13:41

Във връзка с промяна в действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), в сила от 26.07.2011 г. и изразяваща се във включване на нови категории задължени лица –лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и частни съдебни изпълнители, ви напомням, че ЮЛНЦ също подлежат на регистрация. Срока е до 14 Декември 2011. Глобата е от 2000 до 50000лв.

http://www.dans.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=45&lang=bg

"Това което Мишо е пратил е за ЮЛНЦ по т.17, но има и т.22 от ЗМИП и тя се отнася за спортните клубове. Днес говорих с ДАНС, има телефони за консултации, и там обясниха, че сами си избираме по коя точка да приемем правилата. Не е необходимо копие от устава, а само копие от Булстата, актуално състояние и протокола + правилата. Всеки сам да реши как да постъпи. Дори да закъснеем с пращането, засега не се глобява никой. Само да вметна, че този закон е стар и всяко ЮЛНЦ е длъжно да приеме тези правила в срок от три месеца от излизане на решението за регистриране на клуба. Така че, всеки от нас е закъснял.

Милена Тодорова"