Общо събрание на БФШК

Публикувана на: 12.11.2014, 14:53

УС на БФ Шотокан Карате–До свиква Общо Събрание на 13.12.2014 г. от 11 часа в сградата на Министерство на младежта и спорта /Бул. „Васил Левски 75” залата на 5-тия етаж/ със следния дневен ред:

 

1.    Отчет за дейността на БФШК през 2014 г.

а) отчет за дейността на УС

б) финансов отчет

в) отчет на комисиите

г) отчет на националния треньор

2.    Приемане и освобождаване на клубове - членове на БФ Шотокан Карате – До.

а) избиране и освобождаване на членове на комисиите

3.    Приемане на спортен календар и Наредба за държавен спортен календар за 2015г.

4.    Проекто-бюджет за 2015 г.

5.    Назначаване и сключване на договори със старши треньора на националния отбор и счетоводна фирма.

6.    Други

Във връзка с гореизложеното ви информирам, че:

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще се предоставят на разположение на членовете на БФШК в седалището на сдружението най-късно до 13.11.2014 г.

 

Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им

представители или изрично упълномощено лице.

 

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.

 

 

Изготвил:

 

Боряна Колчагова

Технически секретар на БФ Шотокан Карате – До